Shani_Rhys_James_Automata_01.jpg
Shani_Rhys_James_Automata_02.jpg
Shani_Rhys_James_Automata_03.jpg
Shani_Rhys_James_Automata_04.jpg
automated pram, 2006
automated pram, 2006
Inner Room and Shaking Cot in Shani Rhys James' studio
Inner Room and Shaking Cot in Shani Rhys James' studio
Shani_Rhys_James_Automata_01.jpg
Shani_Rhys_James_Automata_02.jpg
Shani_Rhys_James_Automata_03.jpg
Shani_Rhys_James_Automata_04.jpg
automated pram, 2006
Inner Room and Shaking Cot in Shani Rhys James' studio
automated pram, 2006
Inner Room and Shaking Cot in Shani Rhys James' studio
show thumbnails